Most Downloaded

1
Effect of Rare Earth Y on Microstructure and Properties of Sn-58Bi Solder Alloy
Liukui GONG, Jinfa LIAO, Jihui YUAN, Guihe LI, Huiming CHEN
2018, 38(4): 101-108. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000007
[Abstract](376) [FullText HTML](135) [PDF 3220KB](27)
2
Effect of Mo content on Microstructure and Mechanical Properties of IN718 Alloy
Dawei HAN, Wenru SUN, Lianxu YU, Fang LIU, Bin ZHANG, Zhuangqi HU
2018, 38(4): 64-74. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000025
[Abstract](217) [FullText HTML](118) [PDF 1652KB](23)
3
Research Progress in Preparation and Crystallization Technologies of Amorphous ITO Film
Jiaming LI, Liangbao JIANG, Mu CHEN, Xiaoyu LI, Youxiu WEI, Xiaofeng ZHANG, Yibo MA, Yue YAN
2018, 38(5): 24-35. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000035
[Abstract](195) [FullText HTML](122) [PDF 813KB](22)
4
Research Progress and Application Perspectives of 4D Printing
Ya'nan WANG, Fanghui WANG, Zhongming WANG, Jianjun LIU, Hong ZHU
2018, 38(2): 70-76. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001005
[Abstract](212) [FullText HTML](85) [PDF 2468KB](19)
5
Research Progress in Cemented Carbide with Co-Ni-Al Composite Binder Phase
Jianzhan LONG, Yong DU, Bizhi LU, Weibing ZHANG, Tao XU, Zhongjian ZHANG, Maozhong YI
2018, 38(5): 47-58. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000022
[Abstract](243) [FullText HTML](117) [PDF 2617KB](19)
6
Progress on Self-Healing and Structure-Wave Absorbing Integration of Silicon Carbide Ceramic Matrix Composites
Xiaokang MA, Xiaowei YIN, Xiaomeng FAN, Laifei CHENG, Litong ZHANG
2018, 38(5): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001015
[Abstract](174) [FullText HTML](113) [PDF 786KB](19)
7
2018-04-Catalog
2018, 38(4): 1-2.
[Abstract](111) [FullText HTML](110) [PDF 268KB](18)
8
Research Process in Plasma Spray Physical Vapor Deposited Thermal Barrier Coatings
Jia SHI, Liangliang WEI, Baopeng ZHANG, Lihua GAO, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001008
[Abstract](457) [FullText HTML](178) [PDF 3912KB](18)
9
Novel Ceramic Materials for Thermal Barrier Coatings
Zhaolu XUE, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 10-20. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001001
[Abstract](246) [FullText HTML](97) [PDF 2249KB](17)
10
Effect of Hot Deformation on PPB Precipitations and Microstructure in P/M Superalloy FGH96
Changkui LIU, Zhenwei WEI, Jiaqing ZHANG, Zhen ZHENG
2018, 38(3): 40-45. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000207
[Abstract](250) [FullText HTML](99) [PDF 4881KB](16)
11
Research Progress of Metal-Intermetallic Laminated Composites
Fantao KONG, Wei SUN, Fei YANG, Xiaopeng WANG, Yuyong CHEN
2018, 38(4): 37-46. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000204
[Abstract](193) [FullText HTML](102) [PDF 2452KB](15)
12
Research Progress on Deployable Structures of Shape Memory Polymer Composites
Tianning REN, Guangming ZHU, Jing NIE
2018, 38(4): 47-55. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000159
[Abstract](231) [FullText HTML](122) [PDF 912KB](15)
13
Microstructure and Mechanical Properties of ZrC-TaC Ceramic Prepared by Hot Pressing Sintering
Yan ZHANG, Yingkui GUO
2018, 38(5): 74-79. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000196
[Abstract](170) [FullText HTML](121) [PDF 1664KB](15)
14
2018-03-Catalog
2018, 38(3): 1-2.
[Abstract](229) [FullText HTML](146) [PDF 1077KB](14)
15
Defect Control and Curing Process Simulation for T700/603 Composites
Guiyang LI, Guanghui ZHAO, Zhichang HAN, Hongjun GUO, Yanxia LI, Xiaonan ZHANG
2018, 38(4): 115-122. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000002
[Abstract](199) [FullText HTML](115) [PDF 1064KB](14)
16
Current Study and Novel Ideas on Magnesium Matrix Composites
Yang HE, Qiuhong YUAN, Lan LUO, Yuhai JING, Yong LIU
2018, 38(4): 26-36. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001013
[Abstract](391) [FullText HTML](120) [PDF 648KB](14)
17
Additive Manufacture of Metamaterials: a Review
Lei ZHANG, Linrong ZHUO, Guiping TANG, Bo SONG, Yusheng SHI
2018, 38(3): 10-19. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001009
[Abstract](268) [FullText HTML](88) [PDF 2130KB](14)
18
Progress in Amorphous Transparent Conducting Oxide Thin Films
Xiaofeng ZHANG, Yue YAN, Mu CHEN, Hongyan LIU, Changshan HAO, Guanli ZHANG
2018, 38(1): 1-16. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000042
[Abstract](326) [FullText HTML](71) [PDF 5399KB](13)
19
Thermal Post-buckling Behavior of Ceramic-based FGM Circular Plates with linear variable thickness
Qing-lu LI, Peng-fei DUAN, Jing-hua ZHANG
doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.00035
[Abstract](196) [FullText HTML](121) [PDF 661KB](13)
20
Application and Research Status of Alternative Materials for 3D-printing Technology
Yanqing WANG, Jingxing SHEN, Haiquan WU
2016, 36(4): 89-98. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.4.013
[Abstract](212) [FullText HTML](68) [PDF 705KB](12)
WeChat

WeChat Public Platform

WeChat ID:hkclxb