Most Viewed

1
Effect of Filler Systems on Properties of Fluororubber Vulcanized by Peroxide
Shan WANG, Zhengtao SU, Yanfen ZHAO
2016, 36(2): 40-45. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.2.007
[Abstract](1102) [FullText HTML] (131) [PDF 2049KB](0)
2
First-principle Calculations of Mechanical Properties of Al2Cu, Al2CuMg and MgZn2 Intermetallics in High Strength Aluminum Alloys
Fei LIAO, Shitong FAN, Yunlai DENG, Jin ZHANG
2016, 36(6): 1-8. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.6.001
[Abstract](725) [FullText HTML] (89) [PDF 1295KB](9)
3
Research Process in Plasma Spray Physical Vapor Deposited Thermal Barrier Coatings
Jia SHI, Liangliang WEI, Baopeng ZHANG, Lihua GAO, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001008
[Abstract](629) [FullText HTML] (231) [PDF 3912KB](23)
4
Effect of Rare Earth Y on Microstructure and Properties of Sn-58Bi Solder Alloy
Liukui GONG, Jinfa LIAO, Jihui YUAN, Guihe LI, Huiming CHEN
2018, 38(4): 101-108. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000007
[Abstract](536) [FullText HTML] (202) [PDF 3220KB](29)
5
2018-02-Catalog
2018, 38(2): 1-2.
[Abstract](476) [FullText HTML] (107) [PDF 239KB](6)
6
Current Study and Novel Ideas on Magnesium Matrix Composites
Yang HE, Qiuhong YUAN, Lan LUO, Yuhai JING, Yong LIU
2018, 38(4): 26-36. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001013
[Abstract](464) [FullText HTML] (164) [PDF 648KB](15)
7
High Temperature Titanium Alloys:Status and Perspective
WANG Qing-jiang, LIU Jian-rong, YANG Rui
2014, 34(4): 1-26. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2014.4.001
[Abstract](448) [PDF 9215KB](13)
8
Progress in Amorphous Transparent Conducting Oxide Thin Films
Xiaofeng ZHANG, Yue YAN, Mu CHEN, Hongyan LIU, Changshan HAO, Guanli ZHANG
2018, 38(1): 1-16. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000042
[Abstract](441) [FullText HTML] (99) [PDF 5399KB](16)
9
Research and Application Progress of Silicone Rubber Materials in Aviation
Yanhua HUANG, Yang SHI, Lei XUE, Xinling GENG, Zhengtao SU, Jinghe WANG
2016, 36(3): 79-91. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.3.009
[Abstract](392) [FullText HTML] (67) [PDF 948KB](5)
10
Failure and Protection of Thermal Barrier Coating under CMAS Attack
Shanjie YANG, Hui PENG, Hongbo GUO
2018, 38(2): 43-51. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001007
[Abstract](384) [FullText HTML] (86) [PDF 1551KB](11)
11
Research Progress on Deployable Structures of Shape Memory Polymer Composites
Tianning REN, Guangming ZHU, Jing NIE
2018, 38(4): 47-55. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000159
[Abstract](383) [FullText HTML] (206) [PDF 912KB](17)
12
Additive Manufacture of Metamaterials: a Review
Lei ZHANG, Linrong ZHUO, Guiping TANG, Bo SONG, Yusheng SHI
2018, 38(3): 10-19. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001009
[Abstract](379) [FullText HTML] (135) [PDF 2130KB](20)
13
Research Progress in Preparation and Crystallization Technologies of Amorphous ITO Film
Jiaming LI, Liangbao JIANG, Mu CHEN, Xiaoyu LI, Youxiu WEI, Xiaofeng ZHANG, Yibo MA, Yue YAN
2018, 38(5): 24-35. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000035
[Abstract](371) [FullText HTML] (196) [PDF 813KB](29)
14
Research Progress in Cemented Carbide with Co-Ni-Al Composite Binder Phase
Jianzhan LONG, Yong DU, Bizhi LU, Weibing ZHANG, Tao XU, Zhongjian ZHANG, Maozhong YI
2018, 38(5): 47-58. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000022
[Abstract](361) [FullText HTML] (157) [PDF 2617KB](24)
15
Progress on Self-Healing and Structure-Wave Absorbing Integration of Silicon Carbide Ceramic Matrix Composites
Xiaokang MA, Xiaowei YIN, Xiaomeng FAN, Laifei CHENG, Litong ZHANG
2018, 38(5): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001015
[Abstract](343) [FullText HTML] (194) [PDF 786KB](30)
16
Novel Ceramic Materials for Thermal Barrier Coatings
Zhaolu XUE, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 10-20. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001001
[Abstract](335) [FullText HTML] (141) [PDF 2249KB](20)
17
2018-03-Catalog
2018, 38(3): 1-2.
[Abstract](334) [FullText HTML] (227) [PDF 1077KB](16)
18
Research Progress and Application Perspectives of 4D Printing
Ya'nan WANG, Fanghui WANG, Zhongming WANG, Jianjun LIU, Hong ZHU
2018, 38(2): 70-76. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001005
[Abstract](328) [FullText HTML] (143) [PDF 2468KB](32)
19
Effect of Parameters of HRS Process on Microstructure of DZ466 Ni-based Superalloy
Hua JIANG, Yunfei BAO, Qing LI, Zhenyu YANG, Jingyang CHEN
2018, 38(3): 52-57. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000205
[Abstract](322) [FullText HTML] (84) [PDF 2354KB](7)
20
Effect of Ultrasonic Vibration on Microstructure and Mechanical Properties of Nano-SiCp/Al-5Cu Composites
Jianyu LI, Shulin LYU, Shusen WU, Kang LU, Qi GAO
2018, 38(4): 93-100. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000213
[Abstract](320) [FullText HTML] (99) [PDF 2232KB](10)
WeChat

WeChat Public Platform

WeChat ID:hkclxb