Most Viewed

1
Effect of Filler Systems on Properties of Fluororubber Vulcanized by Peroxide
Shan WANG, Zhengtao SU, Yanfen ZHAO
2016, 36(2): 40-45. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.2.007
[Abstract](982) [FullText HTML] (114) [PDF 2049KB](0)
2
Research Process in Plasma Spray Physical Vapor Deposited Thermal Barrier Coatings
Jia SHI, Liangliang WEI, Baopeng ZHANG, Lihua GAO, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001008
[Abstract](458) [FullText HTML] (178) [PDF 3912KB](18)
3
First-principle Calculations of Mechanical Properties of Al2Cu, Al2CuMg and MgZn2 Intermetallics in High Strength Aluminum Alloys
Fei LIAO, Shitong FAN, Yunlai DENG, Jin ZHANG
2016, 36(6): 1-8. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.6.001
[Abstract](408) [FullText HTML] (48) [PDF 1295KB](4)
4
Current Study and Novel Ideas on Magnesium Matrix Composites
Yang HE, Qiuhong YUAN, Lan LUO, Yuhai JING, Yong LIU
2018, 38(4): 26-36. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001013
[Abstract](392) [FullText HTML] (120) [PDF 648KB](14)
5
Effect of Rare Earth Y on Microstructure and Properties of Sn-58Bi Solder Alloy
Liukui GONG, Jinfa LIAO, Jihui YUAN, Guihe LI, Huiming CHEN
2018, 38(4): 101-108. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000007
[Abstract](376) [FullText HTML] (135) [PDF 3220KB](27)
6
2018-02-Catalog
2018, 38(2): 1-2.
[Abstract](329) [FullText HTML] (86) [PDF 239KB](6)
7
Progress in Amorphous Transparent Conducting Oxide Thin Films
Xiaofeng ZHANG, Yue YAN, Mu CHEN, Hongyan LIU, Changshan HAO, Guanli ZHANG
2018, 38(1): 1-16. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000042
[Abstract](326) [FullText HTML] (71) [PDF 5399KB](13)
8
Research and Application Progress of Silicone Rubber Materials in Aviation
Yanhua HUANG, Yang SHI, Lei XUE, Xinling GENG, Zhengtao SU, Jinghe WANG
2016, 36(3): 79-91. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.3.009
[Abstract](313) [FullText HTML] (46) [PDF 948KB](5)
9
High Temperature Titanium Alloys:Status and Perspective
WANG Qing-jiang, LIU Jian-rong, YANG Rui
2014, 34(4): 1-26. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2014.4.001
[Abstract](306) [PDF 9215KB](10)
10
Failure and Protection of Thermal Barrier Coating under CMAS Attack
Shanjie YANG, Hui PENG, Hongbo GUO
2018, 38(2): 43-51. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001007
[Abstract](298) [FullText HTML] (63) [PDF 1551KB](10)
11
Effect of Parameters of HRS Process on Microstructure of DZ466 Ni-based Superalloy
Hua JIANG, Yunfei BAO, Qing LI, Zhenyu YANG, Jingyang CHEN
2018, 38(3): 52-57. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000205
[Abstract](276) [FullText HTML] (71) [PDF 2354KB](6)
12
Additive Manufacture of Metamaterials: a Review
Lei ZHANG, Linrong ZHUO, Guiping TANG, Bo SONG, Yusheng SHI
2018, 38(3): 10-19. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001009
[Abstract](269) [FullText HTML] (88) [PDF 2130KB](14)
13
Synthesis and Properties of 1-decene Oligomer Lubricant
Cheng-huan WANG, Yu-qi BI, Ming YANG, Ren-long JIANG, Ping YU, Chang-qiao ZHANG
2015, 35(1): 45-50. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2015.1.008
[Abstract](254) [FullText HTML] (21) [PDF 2079KB](0)
14
Effect of Hot Deformation on PPB Precipitations and Microstructure in P/M Superalloy FGH96
Changkui LIU, Zhenwei WEI, Jiaqing ZHANG, Zhen ZHENG
2018, 38(3): 40-45. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000207
[Abstract](251) [FullText HTML] (99) [PDF 4881KB](16)
15
Novel Ceramic Materials for Thermal Barrier Coatings
Zhaolu XUE, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 10-20. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001001
[Abstract](247) [FullText HTML] (97) [PDF 2249KB](17)
16
Research Progress in Cemented Carbide with Co-Ni-Al Composite Binder Phase
Jianzhan LONG, Yong DU, Bizhi LU, Weibing ZHANG, Tao XU, Zhongjian ZHANG, Maozhong YI
2018, 38(5): 47-58. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000022
[Abstract](243) [FullText HTML] (117) [PDF 2617KB](19)
17
Effect of Ultrasonic Vibration on Microstructure and Mechanical Properties of Nano-SiCp/Al-5Cu Composites
Jianyu LI, Shulin LYU, Shusen WU, Kang LU, Qi GAO
2018, 38(4): 93-100. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000213
[Abstract](236) [FullText HTML] (79) [PDF 2232KB](9)
18
Research Progress on Deployable Structures of Shape Memory Polymer Composites
Tianning REN, Guangming ZHU, Jing NIE
2018, 38(4): 47-55. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000159
[Abstract](232) [FullText HTML] (122) [PDF 912KB](15)
19
2018-03-Catalog
2018, 38(3): 1-2.
[Abstract](230) [FullText HTML] (146) [PDF 1077KB](14)
20
Recent Process and Application of Electrochromism
Youxiu WEI, Mu CHEN, Weiming LIU, Lei LI, Guanli ZHANG, Yue YAN
2016, 36(3): 108-123. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.3.012
[Abstract](230) [FullText HTML] (66) [PDF 14133KB](7)
WeChat

WeChat Public Platform

WeChat ID:hkclxb